menu

Natuurkundig ontwikkelaar

(English version: see below)

De afdeling IDEE van de Universiteit Maastricht is een ingenieurspoel van circa dertig professionals sterk. IDEE verzorgt enerzijds eerstelijns onderhoud voor aangeschafte apparatuur van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) en ontwikkelt anderzijds innovatieve apparatuur voor onderzoeksdoeleinden. Voor onze R&D afdeling zijn wij op zoek naar een:

Natuurkundig ontwikkelaar (m/v)

Binnen IDEE wordt enerzijds laboratorium apparatuur ontwikkeld om metingen bij proefpersonen / patiënten uit te voeren. Enkele toepassingen zijn het meten van de stofwisseling, astma te herkennen of psychische processen in kaart te brengen. Anderzijds ontwikkelt IDEE apparatuur om de proces flow binnen laboratoria te verbeteren. Een toepassing hiervan is voorbereiding van monsters, voordat de beeldvorming in de Massaspectrometer en/of Elektronenmicroscoop geschiedt. Een derde zwaartepunt is Wearable Healthcare, waarin IDEE samen met onderzoeksgroepen en clinici van het MUMC+ zorgconcepten ontwikkelt. Hierin staan draagbare sensoriek, data analyse, algoritmes en terugkoppeling aan de patiënt centraal. Voorbeelden van toepassingen zijn: patiënten stimuleren tot activiteit na de operatie en ondersteunen bij hun revalidatie, een gezondere leefstijl voor kinderen stimuleren, het effect van bepaalde ziektes op het dagelijks gedrag onderzoeken.

Voor al deze gebieden is natuurkundige kennis een voorwaarde om tot een goed werkend instrument te komen. De volgende taken behoren tot de werkzaamheden van de ontwikkelaar:

 • Opstellen en uitvoeren van testen, zowel als verkenning van mogelijke technische oplossingen als van het uiteindelijke instrument.
 • Het uitvoeren van simulaties op het gebied van stijfheid / sterkte / warmteoverdracht (Comsol).
 • Meet - en regeltechnieken.
 • Onderzoek naar fysische meetprincipes van sensoren.
 • Verwerken van ruwe data naar interpreteerbare data / signaalanalyse (Labview / Matlab)
 • Opstellen van gedegen ontwerpdocumentatie

Wij vragen:

De medewerker beschikt over pro-activiteit, flexibiliteit, goede communicatieve vaardigheden. Hij / zij is analytisch, resultaatgericht als ook een teamspeler. Hij / zij denkt oplossingsgericht en “out of the box”:

 • Relevante opleiding op HBO / universitair niveau.
 • Relevante werkervaring (3 - 5 jaar) opgedaan in een R&D omgeving is een pre.
 • Heeft de hands-on mentaliteit passend bij een “kleine bedrijf” (MKB).
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Hij/zij is onderdeel van ontwikkelteam en daarmee ook een teamspeler
 • Houdt overzicht, denkt conceptueel, presenteert helder.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime dienstverband binnen het Faculteitsbureau van de Faculteit Health, Medicine & Life Sciences voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM.

Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl, onder Support/UM-medewerkers/Arbeidsvoorwaarden.

Salaris: schaal 7 – schaal 9 conform cao-NU, waarbij de hoogte van het salaris zal afhangen van de ervaring en achtergrond van de kandidaat.

Dienstverband: Tijdelijk, voor één jaar met uitzicht op verlenging / vast dienstverband

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.500 studenten en 4.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

Additionele informatie
info.idee@maastrichtuniversity.nl
T+31-43-3881371
Contactpersonen: Paul B. Kwant, Jan Geilen


Physics developer

Maastricht University’s IDEE department comprises an engineering pool of some thirty professionals. IDEE provides first-line maintenance for equipment purchased by the Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) on the one hand and develops innovative equipment for research purposes on the other. Our R&D department is looking for a:

Physics developer (m/f)

On the one hand, IDEE develops laboratory equipment for performing measurements on trial subjects/patients. Applications include the measurement of metabolic rates, the diagnosing of asthma and the mapping of mental processes. On the other hand, IDEE develops equipment that is designed to improve the process flow within laboratories. For example, this includes the preparation of samples prior to imaging in the Mass spectrometer and/or Electron microscope. A third focus area is Wearable Healthcare, whereby IDEE develops care concepts in conjunction with research groups and clinicians from MUMC+. The main focus here is on wearable sensors, data analysis, algorithms and feedback to the patient. Examples of applications include: encouraging patients to become physically active after an operation and supporting them in their rehabilitation, encouraging a healthier lifestyle in children and researching the impact of specific diseases on everyday behaviour.

In all these areas, a knowledge of physics is a prerequisite for developing an effective tool. A developer’s tasks include the following:

 • setting up and performing tests, which includes looking for potential technical solutions as well as testing the final device
 • performing simulations in the field of stiffness/strength/heat transfer (Comsol)
 • measurement and control engineering
 • research into physical measurement principles of sensors
 • processing raw data into interpretable data/signal analysis (Labview/Matlab)
 • producing comprehensive design documentation.

Requirements:
The applicant must be proactive and flexible and must have good communication skills. He/she must be analytical and results-oriented and must also be a team player. He/she must think outside the box and in a solution-focused manner.

 • relevant degree from a university of applied sciences or research university
 • relevant professional experience (3 – 5 years) acquired in an R&D environment is preferred
 • adopts a hands-on approach that is appropriate for a ‘small business’ environment
 • good command of spoken and written Dutch and English
 • is part of a development team and must therefore also be a team player
 • keeps an eye on the overall picture, thinks in conceptual terms and presents clearly.

Terms of employment
This is a full-time position within the Faculty Office of the Faculty of Health, Medicine & Life Sciences for a period of one year, with the possibility of permanent employment.

The terms of employment of Maastricht University are for the most part set out in the Collective Labour Agreement (CAO) for Dutch Universities. In addition, local provisions specific to UM will apply.

For further details, please consult the website http://www.maastrichtuniversity.nl (under Support/UM employees/Employment conditions).

Salary: Scale 7 – Scale 9 as per the Collective Labour Agreement for Dutch Universities; the amount of the salary will depend on the applicant’s experience and background.

Duration of appointment: temporary, for one year with the possibility of renewal/permanent employment.

Employer
Maastricht University is renowned for its unique, innovative, problem-based learning system, which is characterized by a small-scale and student-oriented approach. Research at UM is characterized by a multidisciplinary and thematic approach, and is concentrated in research institutes and schools. Maastricht University has around 16,500 students and 4,000 employees. Reflecting the university's strong international profile, a fair amount of both students and staff are from abroad. The university hosts 6 faculties: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences, Faculty of Psychology and Neuroscience.

Additional information
info.idee@maastrichtuniversity.nl
Tel. +31-43-3881371
Contacts: Paul B Kwant, Jan Geilen