menu

Projectmanager

(English version: see below)

De afdeling IDEE van de Universiteit Maastricht is een ingenieurspoel van circa dertig professionals sterk. IDEE verzorgt enerzijds eerstelijns onderhoud voor aangeschafte apparatuur van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) en ontwikkelt anderzijds innovatieve apparatuur voor onderzoeksdoeleinden. Binnen haar aandachtsgebied Wearable Healthcare is IDEE op zoek naar een:

Projectmanager (m/v)

Wearable Healthcare ontwikkelt samen met onderzoeksgroepen en clinici van het MUMC+ zorgconcepten, waarbij draagbare sensoriek, data analyse, algoritmes en terugkoppeling aan de patiënt centraal staan. Voorbeelden van toepassingen zijn: patiënten stimuleren tot activiteit na de operatie en ondersteunen bij hun revalidatie, een gezondere leefstijl voor kinderen stimuleren, het effect van bepaalde ziektes op het dagelijks gedrag onderzoeken. Een belangrijk ontwikkelplatform binnen Wearable Healthcare is de MOX, waaraan, afhankelijk van de zorgvraag, verschillende sensoren en feedbacksystemen aan gekoppeld kunnen worden.

De volgende taken behoren tot de dagelijkse werkzaamheden:

 • Creëert, beheert en presenteert overzicht product/functionaliteiten portfolio en potentiele nieuwe ontwikkelrichtingen.
 • Onderzoek naar eindgebruikers t.b.v. ontdekken verbeterpunten eigen producten
 • Is aanspreekpunt voor (potentiele) klanten als het gaat over de toepassing van het product.
 • Opstellen van projectdoelstellingen en –definitie en een programma van eisen als ook het opstellen van een projectplan/plan van aanpak.
 • Doen van voorstellen tot proces-en productverbetering
 • Ondersteunt bij marketing, communicatie en project aanvragen.
 • Ondersteunt de roadmap van “Wearable Healthcare”.
 • In kaart brengen bestaande producten / concurrerende producten

Wij vragen:

De medewerker beschikt over pro-activiteit, flexibiliteit, goede communicatieve vaardigheden. Hij / zij is analytisch, resultaatgericht als ook een teamspeler. Hij / zij denkt oplossingsgericht en “out of the box”:

 • Relevante opleiding op universitair niveau
 • PhD is een pre
 • Relevante werkervaring (3 - 5 jaar) opgedaan in een R&D omgeving
 • Heeft de hands-on mentaliteit passend bij een klein bedrijf (MKB)
 • Fungeert tussen business developers en ontwikkelteam
 • Spreekt taal van eindgebruikers en technici
 • Houdt overzicht, denkt conceptueel, presenteert helder

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime dienstverband binnen het Faculteitsbureau van de Faculteit Health, Medicine & Life Sciences voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM.

Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl, onder Support/UM-medewerkers/Arbeidsvoorwaarden.

Salaris: schaal 9 – schaal 11 conform cao-NU, waarbij de hoogte van het salaris zal afhangen van de ervaring en achtergrond van de kandidaat.

Dienstverband: Tijdelijk, voor één jaar met uitzicht op verlenging / vast dienstverband

Werkgever

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.500 studenten en 4.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

Additionele informatie

info.idee@maastrichtuniversity.nl
T+31-43-3881371
Contactpersonen: Jos Aarts, Freek Boesten, Paul B. KwantProject manager

Maastricht University’s IDEE department comprises an engineering pool of some thirty professionals. IDEE provides first-line maintenance for equipment purchased by the Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) on the one hand and develops innovative equipment for research purposes on the other. IDEE’s Wearable Healthcare focus area is looking for a:

Project manager (m/f)

Wearable Healthcare develops care concepts in conjunction with research groups and clinicians from MUMC+, with a focus on wearable sensors, data analysis, algorithms and feedback to the patient. Examples of applications include: encouraging patients to become physically active after an operation and supporting them in their rehabilitation, encouraging a healthier lifestyle in children and researching the impact of specific diseases on everyday behaviour. An important development platform within Wearable Healthcare is the MOX, to which different sensors and feedback systems can be connected, depending on the care issue involved.

The day-to-day tasks of the project manager include the following:

 • creating, managing and presenting an overview of the product/functionalities portfolio and potential new directions for development
 • research into end users with a view to identifying areas for improvement for our products
 • acting as a point of contact for (potential) clients when it comes to application of the product
 • defining project objectives and scope and a schedule of requirements, as well as producing a project plan/action plan
 • making proposals for process and product improvement
 • providing support for marketing, communication and project requests
 • supporting the Wearable Healthcare roadmap
 • mapping existing products/competing products.

Requirements:

The applicant must be proactive and flexible and must have good communication skills. He/she must be analytical and results-oriented and must also be a team player. He/she must think outside the box and in a solution-focused manner.

 • relevant degree from a research university
 • a PhD is preferred
 • relevant professional experience (3 – 5 years) acquired in an R&D environment
 • adopts a hands-on approach that is appropriate for a ‘small business’ environment
 • liaises between business developers and the development team
 • speaks the same language as end users and engineers
 • keeps an eye on the overall picture, thinks in conceptual terms and presents clearly.

Terms of employment

This is a full-time position within the Faculty Office of the Faculty of Health, Medicine & Life Sciences for a period of one year, with the possibility of permanent employment.

The terms of employment of Maastricht University are for the most part set out in the Collective Labour Agreement (CAO) for Dutch Universities. In addition, local provisions specific to UM will apply.

For further details, please consult the website http://www.maastrichtuniversity.nl (under Support/UM employees/Employment conditions).

Salary: Scale 9 – Scale 11 as per the Collective Labour Agreement for Dutch Universities; the amount of the salary will depend on the applicant’s experience and background.

Duration of appointment: temporary, for one year with the possibility of renewal/permanent employment.

Employer

Maastricht University is renowned for its unique, innovative, problem-based learning system, which is characterized by a small-scale and student-oriented approach. Research at UM is characterized by a multidisciplinary and thematic approach, and is concentrated in research institutes and schools. Maastricht University has around 16,500 students and 4,000 employees. Reflecting the university's strong international profile, a fair amount of both students and staff are from abroad. The university hosts 6 faculties: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences, Faculty of Psychology and Neuroscience.

Additional information
info.idee@maastrichtuniversity.nl
Tel. +31-43-3881371
Contacts: Jos Aarts, Freek Boesten, Paul B Kwant