Innovatiebudget voor slimmere dienstverlening bij de overheid

december 13, 2018

ENGLISH VERSION BELOW

Derde Digitale Dag op Brightlands Smart Services Campus 

Om de dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven te verbeteren, komt een nieuw innovatiebudget van zes miljoen euro beschikbaar. Nieuwe, slimme ideeën hiervoor ontstaan via zogenoemde challenges of vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) riep slimme koppen van lokale en provinciale overheden, start-ups, bedrijven, studenten en kennisstellingen op om mee te denken welke challenges er nodig zijn om de dienstverlening te verbeteren.

Voor welke vraagstukken oplossingen bedacht gaan worden, gaat BZK in samenspraak met andere overheden nog formuleren. Vervolgens kan er op deze challenges worden ingeschreven.

Het nieuws van de staatssecretaris sloot naadloos aan bij het thema van de Derde Digitale Dag: de digitale kansen in de maatschappij en de rol die op dit gebied van de overheid wordt verwacht. Centraal stonden eGovernment en smart cities.
Ruim 200 strategen, beslissers, projectleiders, jonge start-ups, mkb-bedrijven, studenten en young professionals bogen zich over de digitale kansen in de maatschappij en meer in het bijzonder naar de rol die op dit gebied  van de overheid wordt verwacht.

Pionieren
Deze derde digitale dag in Heerlen volgde op eerdere thematische ontmoetingen in het Duitse Aken en in Genk in Belgisch Limburg. Naast staatssecretaris Raymond Knops hoorden ook de gedeputeerden Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur) en Hans Teunissen (Media/Onderwijs) en de Heerlense burgemeester Emile Roemer op welke gebieden kansrijke projecten lopen en op welke thema’s nog veel innovatief pionierswerk verzet moet worden. Zij lieten zich onder andere informeren over de vorderingen die de Nationale Politie op het gebied van innovatief speurwerk maakt vanuit het eigen lab op de Heerlense Brightlands campus.

Toekomst
Tijdens de sessies kwamen onderwerpen aan bod als datagedreven beheer van de openbare ruimte, smart data en smart invention in de zorg, de lokale economie in relatie tot smart cities en de hoe de betrokkenheid van burgers en lokale economie door blockchain en kunstmatige intelligentie gestimuleerd kan worden. Trendwatcher en futuroloog Richard van Hooijdonk nam de 200 gasten mee in alle ontwikkelingen zoals hij die ziet.

Doel
Deze Derde Digitale Dag werd gepresenteerd door de Gemeente Heerlen, Provincie Limburg en de Brightlands Smart Services Campus Heerlen, in samenwerking met Stadt Aachen en Thor Park Genk. In september en november vonden de Eerste en de Tweede Digitale Dag plaats in respectievelijk Aken en Genk.
Met Heerlen investeren deze twee steden in de grensregio in kennisopbouw om de economie en de arbeidsmarkt te versterken. De uitwisseling van kennis over en weer kan tot versnelling leiden van economische kansen. Om deze kansen te verzilveren zijn directe contacten aan weerszijden van de grens belangrijk. Hierbij is het relevant om elkaars aanpak, gewoonten en cultuur te kennen en herkennen.

Van links naar rechts: staatssecretaris Raymond Knops, burgemeester van Heerlen Emile Roemer en CEO van de Brightlands Smart Services Campus Peter Verkoulen.

---

Third Digital Day at Brightlands Smart Services Campus 

In order to improve the services the government provides to citizens and companies, a new innovation budget of six million Euros will be made available.New, smart ideas for these services arise as a result of so-called challenges. State Secretary Raymond Knops (Ministry of the Interior and Kingdom Relations, BZK) called on bright minds working at local and provincial government, start-ups, companies, students and knowledge institutesto help brainstorm on the challenges that are necessary to improve services.

BZK is going to consult with other government agencies to formulate the challenges they want to come up with solutions for. Tenders may ten be submitted for these challenges.

This news from the State Secretary fits in seamlessly with the theme of the Third Digital Day: the digital opportunities in society and the role the government is expected to play in this area. Central to this discussion were the topics of eGovernment and smart cities.
Over 200 strategists, decision-makers, project leaders, young start-ups, SMEs, students and young professionals focused on the digital opportunities in society and more specifically, the role the government is expected to play in this area.

Pioneering
This third digital day in Heerlen was the follow-up to previous themed events in Aachen, Germany and Genk, Belgium. In addition to State Secretary Raymond Knops, Deputy for Economic Affairs and Knowledge Infrastructure Joost van den Akker and Deputy for Media and Education Hans Teunissen and the Mayor of Heerlen, Emile Roemer, also heard about the areas in which projects with potential are being carried out and which themes require much more innovative pioneering work. Among other topics, they learned about the progress the Dutch National Police Force is making in innovative investigative work from their own lab at the Brightlands campus in Heerlen.

Future
The subjects addressed during the sessions included the data-driven management of public spaces, smart data and smart inventions in the health care sector, the local economy in relation to smart cities, and how to stimulate the involvement of citizens and the local economy through blockchain and artificial intelligence. Trendwatcher and futurologist Richard van Hooijdonk guided the 200 guests through all the developments as he views them.

Objective
This Third Digital Day was organized by the Municipality of Heerlen, the Province of Limburg and the Brightlands Smart Services Campus in Heerlen in cooperation with the City of Aachen and Thor Park Genk. The First and Second Digital Days were held in September and November in Aachen and Genk respectively.
Together with Heerlen, these two cities in the border region are investing in the development of knowledge to bolster the economy and the job market. The exchange of knowledge between the institutions can lead to an acceleration of economic opportunities. In order to capitalize on these opportunities, direct contacts on both sides of the border are key. It is also important to know and recognize the other parties’ strategies, customs and cultures.

  overview news & events