Brightlands partner in voorstel Regio Deal Noord-Limburg

december 3, 2019

Samen op weg naar een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg

Limburg vraagt € 20 miljoen van het Rijk om de brede welvaart in Noord-Limburg te versterken en is bereid hetzelfde bedrag hiervoor beschikbaar te stellen. In totaal heeft het rijk in de  3e tranche voor ´Regio Deals´ € 180 miljoen beschikbaar voor voorstellen uit regio’s. Provincie en Regio hebben samen met vele partners een voorstel gemaakt om een bijdrage te leveren aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. Eerder dit jaar ontving Limburg al € 40 miljoen voor de regiodeal Parkstad. Tevens investeren Provincie en de Regio Noord-Limburg in de periode 2020-2023 aanvullend nog eens samen € 40 miljoen in gezamenlijke prioriteiten. Deze afspraken zijn vandaag in een samenwerkingsconvenant vastgelegd.

Download link: Voorstel voor een Regio Deal Noord-Limburg

Doel en ambitie

De regio Noord-Limburg heeft de ambitie om een forse bijdrage te leveren aan duurzame, veilige en gezonde voeding voor de regio als nationaal en internationaal. Het gaat daarbij om betaalbaar en verantwoord voedsel dat geproduceerd en geconsumeerd wordt in een veilige en gezonde leefomgeving waar met de kracht van vitale lokale gemeenschappen wordt samengewerkt. Met deze (‘triple helix’) samenwerking tussen regionale, nationale en internationale kennis- en onderwijsinstellingen, lokaal en (eu)regionaal bedrijfsleven, lokale gemeenschappen, verenigingen, brancheorganisaties en samenwerkende overheden in de regio en euregio wordt er gewerkt aan:

1. een innovatief en ondernemend (eu)regionaal samenhangend systeem met als kristallisatiepunt de Brightlands Campus Greenport Venlo waarin mensen elkaar ontmoeten, kennis en ervaringen uitwisselen, regionale en internationale allianties aangaan en met nieuwe duurzame bedrijvigheid de grote transities en missies aan te pakken rondom een duurzame en toekomstgerichte manier van ondernemen (‘future farming’);

2. het realiseren van de gezondste regio in 2025 van Nederland op de thema’s van gezonde leefstijl, voeding en gezondheidspreventie daar waar de inspanningen en bewezen interventies het grootste resultaat opleveren;

3. een uitdagend en toekomstbestendig scholings-, opleidingsaanbod van basisschool tot en met universiteit dat aansluit bij de (eu)regionale ontwikkeling en vraag van werkgevers in de belangrijkste sectoren van agribusiness, logistiek en maak(smart)industrie. Maatgericht, flexibel, gemengd en toegesneden op de behoefte van deelnemers;

4. een veilig en passend woon- en leefklimaat in zowel het buitengebied als stedelijke en dorpse woonmilieus met actieve en vitale leefgemeenschappen waarbij zowel een preventieve als handhavende aanpak gecombineerd zullen worden ingezet.

5. de grensoverschrijdende samenwerking met regio Niederrhein, door het beter benutten van het potentieel aan beide kanten van de grens, door onder andere samenwerking op het gebied van onderwijs en kennisontwikkeling, samenwerking tussen steden en het MKB.

  overview news & events